21.11.2013

21.11.2013
Zolitūdes traģēdija nesa smagus pārdzīvojumus un zaudējumus daudziem. Arī uz mūsu uzņēmumu un darbiniekiem šī traģēdija atstāja neizdzēšamas pēdas.

RE&RE kā ģenerāluzņēmējs, kura vadībā tika celta ēka, ir morāli līdzatbildīgs. Par to, vai tika pārkāptas jebkādas normas un drošības noteikumi vai netika ievērotas procedūras no RE&RE puses, jālemj tiesai.

Kā uzņēmums esam īstenojuši nozīmīgas pārmaiņas savā darbībā un strādājuši, lai veicinātu nepieciešamās izmaiņas būvniecības nozarē. Papildus esošo normatīvu prasībām, uzņēmumā ir ieviests jauns dubultās drošības un kvalitātes kontroles process, ko pirms būvniecības uzsākšanas veicam gan saņemot gatavu būvprojektu no arhitektiem un projektētājiem, gan pārbaudes projekta realizācijas gaitā, tai skaitā nozīmīgo konstrukciju obligātas papildu ekspertīzes, ko nepieprasa spēkā esošie normatīvi.

Uzreiz pēc traģēdijas RE&RE ziedoja 140 000 € (100 000 LVL), veicot pārskaitījumu uz labdarības organizāciju Ziedot.lv, cietušo un bojā gājušo tuvinieku atbalstam. Par gatavību sniegt atbalstu tādā pat apjomā ir informēta Labklājības ministrija. RE&RE ir piedāvājis palīdzību glābšanas dienestu mācību poligona izveidē.
Mēs joprojām ticam, ka 2013. bija pagrieziena gads visas būvniecības nozares sakārtošanā un attīstībā. Ar eksistējošo kārtību vien ir par maz, lai būtu droši, ka šādi notikumi neatkārtosies. Ir nepieciešami jauni mehānismi, efektīvāka kontrole visā būvniecības procesā. Mēs pie tā strādājam.

ZOLITŪDES PROJEKTS. ĪSS PĀRSKATS.Projekta īpašnieks un pasūtītājs "Homburg Zolitūde" bija atbildīgs par būves projektēšanas, tai skaitā tehniskā projekta, pasūtījumu. Arhitektu biroja "Kubs" apakšuzņēmējs "HND Grupa" būvkonstruktors I. Sergets izstrādāja tehnisko projektu, kura kvalitāti pārbaudīja neatkarīgs būvkonstruktors-eksperts.

Pēc līguma noslēgšanas ar "Homburg Zolitūde", būvniecības kompānija RE&RE saņēma apstiprinātu tehnisko projektu, pēc kura būvnieka pienākums ir precīzi izpildīt projektā norādīto.

RE&RE īstenoja projektu, ievērojot visas būvniecības nozares normatīvajos aktos definētās prasības, veica visu nepieciešamo, lai ēkas būvniecība notiktu atbilstoši būvnormatīviem, un to būtu iespējams atbilstoši kontrolēt no valsts uzraugošo iestāžu puses.Rīgas pilsētas būvvalde, autoruzraugs un būvuzraugs projekta realizācijas gaitā sekoja līdzi, lai būvniecība notiktu saskaņā ar būvprojektu, likumdošanas un kvalitātes normām, un pieņēma objektu lietošanā.

Latvijas neatkarīgu būvniecības ekspertu (sertificēti būvinženieri Aldis Grasmanis, Valērijs Vasiļjevs un Didzis Žīgurs) atzinumā par tehniskā projekta būvkonstrukciju daļas ekspertīzi secināts, ka Zolitūdes projekta tehniskā projekta izstrādes stadijā ir pielaistas rupjas kļūdas slodžu noteikšanā uz pārseguma konstrukcijas (tehniskos aprēķinus veica "HND Grupa", I. Sergets).

Tā rezultātā tirdzniecības centra jumta pārseguma sagrūšanu izraisīja jumta nesošo tērauda kopņu apakšējās joslas savienojošā mezgla nepietiekama nestspēja, kas aprēķināta 3 reizes mazāka par nepieciešamo. Būvniekam šo kļūdu nebija iespējams konstatēt, jo tas veicams tikai ar aprēķinu pārrēķināšanu, ko veic sertificēts būvkonstruktors-eksperts.

Starptautiski atzīti eksperti "DNV Veritas" un "BreGlobal" izvērtēja iespējamos pārkāpumus Zolitūdes projekta būvniecības procesā. Ekspertu slēdziens liecina, ka RE&RE ir strādājis pēc visiem tā brīža standartiem un ievērojot nozares likumdošanas normas.

Ar visiem ekspertu atzinumiem, kā arī visiem RE&RE rīcībā esošajiem ar projektu saistītajiem dokumentiem un citiem iespējamiem lietiskajiem pierādījumiem RE&RE ir nodrošinājusi tiesībsargājošās un Zolitūdes traģēdiju izmeklējošās institūcijas.

RE&RE pēc traģēdijas veica pilnu iekšējo procesu revīziju. RE&RE ir pirmais būvniecības uzņēmums Latvijā, kas jau 2000. gadā ieviesa ISO 9001, 2004. gadā ISO 14001 un OHSAS 18001, bet 2011. gadā – AQAP standartus, kas ļauj efektīvi izvērtēt uzņēmuma darba procesus un pārbaudīt iespējamos pārkāpumus darbībā. Nekādas atkāpes vai pārkāpumi netika konstatēti.RE&RE veica aktuālo objektu un uzbūvēto sabiedriskās nozīmes objektu apsekošanu, lai pārliecinātos par būvju atbilstību visām drošības normām. Pārbaudes, kas attiecas uz pašu būvniecības procesu šajā projektā, par ko atbildīgs RE&RE, neatklāja pārkāpumus, kuru rezultātā varēja notikt traģēdija.